การเสริมสร้างความมั่นใจของนัก Muay

[vc_row 0=””][vc_column][vc_column_text 0=””]เป็นวิชาที่ว่าด้วยหลักทฤษฎีทางจิตวิทยาที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติกิจกรรม การออกกำลังกาย การเล่นกีฬาซึ่งเป็นการแสดงออกของพฤติกรรมของมนุษย์โดยแท้จริง ซึ่งการเล่นกีฬาในระยะเริ่มแรกนั้น มุ่งเพื่อการเสริมสร้างร่างกาย ต่อมาจึงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมเพื่อการแข่งขัน ธุรกิจ และการสร้างชื่อเสียงต่าง ๆ

การพัฒนามวย  ในสมัยดั้งเดิม นอกจากจะมุ่งเสริมสร้างพัฒนาการร่างกายแล้ว ยังมุ่งส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและการพัฒนาทักษะกีฬา แต่ในปัจจุบันได้มีการนำเอา เทคโนโลยีต่าง ๆมาพัฒนากีฬาให้ได้รับความสำเร็จสูงสุด จึงมีการนำเอาวิธีทางจิตวิทยา มาใช้เพื่อทำให้เกิดแรงผลักตันกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมตอบโต้ออกมาอย่างเต็มที่ ผู้ที่ทำการศึกษาในเรื่องของจิตวิทยามวย  ในระยะแรก ๆคือ โคลแมน อาร์ กริฟฟิช ซึ่งได้เขียน

การฝึกมวย จิและการประเมินพฤติกรรมต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ทางจิตวิทยา จะเป็นเรื่องของการสื่อความหมาย ข่าวสาร การวิตกกังวล แรงจูงใจ การตั้งจุดมุ่งหมายหรือวางเป้าหมาย ความกาวร้าว แต่เติมมาจุดมุ่งหมายของการฝึก เพื่อความสนุกสนานเพื่อสุขภาพและพลานามัย แล้วค่อย ๆแปรเปลี่ยนไปตามสภาพของสังคมในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นไปในรูปของการแข่ง ขันธุรกิจและการเมือง

จิตวิทยา  เป็นวิทยาศาสตร์ที่สัมพันธ์กับการจัดกิจกรรม ชนิด ประเภท และอุปกรณ์การเล่น เทคนิคการสอน และส่งเสริมให้มีการปรับพฤติกรรม ซึ่งสัมพันธ์กับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการพัฒนาการ จิตวิทยาการทดลอง จิตวิทยาบุคลิกภาพ ซึ่งคุณค่าของจิตวิทยาการกีฬานั้น มีมากมาย นับตั้งแต่การเตรียมนักกีฬา การพัฒนา ทักษะขีดความสามารถทั้งหมดของร่างกาย ทักษะและสมรรถภาพทางจิตใจ ความสัมพันธ์ ระหว่างนักกีฬา ครูมวย สังคม และเป็นการพัฒนา ให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ พัฒนาคนให้สมบูรณ์

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”3″ grid_id=”vc_gid:1498201587912-13b683d2-0cd1-3″ taxonomies=”2″][/vc_column][/vc_row]