ความมุ่งหมายของการฝึกMuayThai

การฝึกMuayThai ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ยากที่ครูมวยจะสามารถทำความเช้าใจ ด้วยเหตุนี้ ครูมวยและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ จะต้องรู้และเช้าใจเกี่ยวกับความมุ่งหมายของการฝึกเพื่อที่จะทำให้การฝึกกีฬามีประสิทธิภาพ

ความมุ่งหมายของการฝึก เพื่อช่วยในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักกีฬา ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสังคม ทั้งในขณะฝึกซ้อมและขณะแข่งขัน เพื่อช่วยในการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถของนักมวย ให้สูงขึ้น

การเพิ่มความมั่นใจให้กับนักกีฬา ต่อการที่จะประสบผลสำเร็จเพื่อพัฒนารูปแบบนิสัยเฉพาะให้เกิดขึ้นและเป็นการปลดปล่อยความกังวลต่าง ๆ และช่วยให้ เกิดการยอมรับความสามารถซึ่งกันและกัน ระหว่างนักMuayThai กับครูมวย เพื่อเพิ่มศักยภาพต่าง ๆของผู้เล่นกีฬาให้มากขึ้นนั่นเอง

การช่วยให้ครูมวยรู้จักนักMuayThai มากขึ้น สามารถวางแผนการฝึกซ้อมได้อย่าง เหมาะสมยิ่งขึ้น และช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักกีฬา แต่ละคนที่อยู่ในทีม กับครูมวยให้ดียิ่งขึ้น และยังช่วยให้ครูมวยสามารถตัดสินใจในการประเมินความสามารถและคัดเลือกตัวนักMuayThai เพื่อลงทำการแข่งขันได้อย่างเหมาะสมและเที่ยงตรง ไม่เอนเอียงหรือว่าเกิดความผิดพลาดใด ๆที่จะเกิดต่อตัวนักมวย หรือว่าจะเกิดต่อตัวครูมวยนั่นเอง

ซึ่งเรืองทั้งหลายที่ผู้เขียนได้กล่าวมานี้ล้วนเป็นจุดมุ่งหมายของการฝึกสอนมวยไทยเพื่อที่นักมวยไทยจะได้ประสบความสำเร็จ และก้าวเป็นที่หนึ่งทั้งนั้น ดังนั้นในการทำอะไรบางอย่าง ก็ควรจะมีจุดประสงค์ที่นาชัด เพื่อที่จะได้ก้าวไปสู่จุดหมายอย่างสมภาคภูมินั่นเอง