ความสำคัญของอาหาร

โภชนาการมีความสำคัญต่อนักมวยตู้ เมื่อพูดถึงการเตรียมเพื่อการแข่งขัน คนส่วนใหญ่รวมทังครูฝึก มักจะ มุ่งความสนใจไปยังการสร้างเสริมความพร้อมและความสมบุรณ์ของทั้งในด้านร่าง กายและจิตใจ ทางด้านร่างกายโดยการหาวิธีฝึกซ้อมให้เกิดความเชี่ยวชาญและเพิ่มทักษะในการเล่น การฝึกเพื่อให้เกิดความอดทน ความแข็งแรง ความแม่นยำ ความเร็ว การป้องกันการบาดเจ็บขณะฝึกซ้อม และการระมัดระวังไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ส่วน ทางด้านจิตใจจะรวมถึงการควบคุมอารมณและจิตใจของนักมวยตู้ ระหว่างการฝึกซ้อมและการ แข่งขัน สิ่งเหล่านี้ครูฝึก เล็งเห็นความสำคัญอย่างมากในการเตรียตัว และขณะเดียวกันทั้งครูฝึก ก็ยังเสาะแสวงหาอาหารพิเศษหรืออาหารเพิ่ม สมรรถภาพ เพื่อให้นักมวยตู้ เกิดความมั่นใจในการฝึกซ้อมและแข่งขัน โดยไม่ได้คำนึงถึง การบริโภคอาหารประจำวันว่าได้รับสารอาหารพอเพียงในการใช้สมรรถภาพ ร่างกายเต็มศักยภาพแล้วหรือยัง จึงไม่น่าแปลกใจที่ปัจจัยเรื่องอาหารและภาวะโภชนาการ ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายมักจะถูกมองข้ามไป อยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน ไทยเนื่องจากการมีภาวะโภชนาการบกพร่องจะลดสมรรถภาพการทำงานของร่างกายซึ่งเป็นผณสียอย่างมากในการเตรียมนักมวยตู้ และ ยังได้ให้ความหมายของโภชนาการคืออาหารที่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ นำไปใช้เป็นประโยชน์ ใน การเจริญเติบโตการคงสภาพหรือการค้ำจุน และการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆของร่างกาย อาหารที่เช้าสู่ร่างกายจะผ่านขบวนการย่อยและดูดซึมในรูปของสารอาหารต่าง ๆกัน และ เป็นศาสตร์ที่ว่าตัวยการกินอาหารและร่างกายจะนำเอาไปใชิให้เกิดประโยชน์อาหารที่ดี มีคุณค่าจะต้องมีสารอาหารสูงโดยเฉพาะสารอาหารที่ให้พลังงานซึ่งจะมีบทบาทมากต่อกิจกรรมการออกกำลังกายหรือการทำงานของร่างกายนักมวยตู้