คุณลักษณะของนักมวยไทยที่ประสบผลสำเร็จ

มีปัจจัยหรือองค์ประกอบมากมายที่จะทำให้นักMuayThai ได้รับผลสำเร็จเป็นยอดนักกีฬากล่าวถึงลักษณะของยอดนักกีฬาจากการศึกษาล้นคว้าของ ดรโทมนัส พบว่า นักกีฬาที่ประสบผลสำเร็จมักจะประกอบด้วยองค์ประกอบ ใหญ่ 4 ประการ คือ

1ความปรารถนา เป็นองค์ประกอบที่นักกีฬาต้องการเขาร่วมแข่งขัน มีโครงการ มีแผนการที่จะ’ฝึก มีความปรารถนาให้ความสามารถของเขาถึงระดับหนึ่ง บทบาท ของครูมวยคือต้องพยายามแก้ไขข้อบกพร่อง พยายามรักษาและยกระดับความสามารถของ นักกีฬาอยู่เสมอให้นักกีฬาว่าความสามารถในนั้นของตนมีความสามารถอยู่ในระดับใด ควรจะปรับปรุงหรือทำให้ความสามารถสูงขึ้นได้อย่างไร

2การอุทิศตนเสียสละ องค์ประกอบนี้เป็นสิงซึ่งนักกีฬาสละแล้ว ซึ่งกายและใจ ทุ่มเทเวลาให้กับการฝึกซ้อม ไม่ว่าจะใช้เวลามากห้อยเพียงใด ก็จะไม่คำนึงถึง จะพยายามจนสุดความสามารถหรือจะไม่หยุดการฝึกซ้อมเป็นอันขาด

3ความเชื่อมั่นในตนเองเป็นองค์ประกอบที่นักกีฬาจะต้องมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตน มีความรับผิดชอบ มีเสถียรภาพทางอารมณ์ มีลักษณะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี กล้าแสดงออก บทบาทของครูมวยคือจะต้องเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับ นักมวย อาจจะเริ่มจากง่ายไปหายาก แล้วทำชำ ๆซาก ๆจนทำให้เขาเกิดความเชื่อมั่นว่า อย่างนี้เขาทำได้แม่นอน

4ความซื่อสัตย์ เป็นองค์ประกอบที่นักกีฬาต้องมีความซื่อสัตย์ต่อคำ มั่นสัญญาที่มีต่อตนเอง ครูมวยและเพื่อนร่วมทีมมีจิตใจเข้มแข็ง มีความเป็นระเบียบวินัย เช่น แกซ้อมตามตารางที่ครูมวยกำหนดให้ ทังต่อหน้าและลับหลังครูมวย ตรงต่อเวลา มี ความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนตามตารางแกที่วางไว้ ครูมวยต้องให้นักMuayThai ระลึกไว้เสมอว่า การฝึกฝนนั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากต้องทำงานหนักจึงจะได้ผลตามที่เขาปรารถนา เพื่อให้นักMuayThai จะได้พยายามอย่างสุดความสามารถของตนเท่าที่จะทำได้