นักมวยตู้หญิง

สิ่งที่พบเห็นกันเป็นประจำในนักมวยตู้ หญิงที่มีการฝึกซ้อมหนักก็คือการที่ประจำเดือนมาไม่ปกติ หรือประจำเดือนขาดหายไปเลย ซึ่งจะพบ มากในหญิงที่ควบคุมน้ำหนักและที่มีไขมันสะสมในร่างกายต่ำ ได้แก่ นักยกน้ำหนัก นักยิมนาสติกและนักวิ่งระยะไกล การที่ร่างกายสะสมไขมันน้อย มีผลทำให้ลดการสร้าง ฮอร์โมนเอสโตรเจนซึ่งมีส่วนทำให้ประจำเดือนขาดหายได้อย่างไรก็ดีปัญหาประจำเดือนขาดในนักมวยตู้ หญิงดังกล่าวต้องศึกษาถึงสาเหตุที่แท้จริง เพราะการฝึกซ้อมอย่างหนักอาจมี ผลทำให้ประจำเดือนขาดหายไปหรือทำให้ประจำเดือนมามากกว่าปกติก็เป็นได้ส่วนใหญ่ แล้วอาการดังกล่าวจะหายไป หลังจากที่หยุดซ้อมหนักหรือการที่เพิ่มนำหนัก จะช้าหรือเร็วนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล และปัจจัยอีกอันหนึ่งที่พบเห็นในนักมวยตู้ หญิงก็คือการได้รับแคลเซียมต่ำปัจจัยนี้เมื่อร่วมกับสภาพฮอร์โมนเอสโตรเจนต่ำด้วยแล้ว จะคล้ายกับสภาพของสตรีที่ย่างเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนกากการเปรียบเทียบ ที่นำหนักตัว ปริมาณไขมัน และผ่าน การฝึกซ้อมพอ ๆกันพบว่า มีปัญหาประจำเดือนขาด มีแคลเซียมที่สะสมใน กระดูกต่ำกว่าในกลุ่มนักมวยตู้ หญิงที่ประจำเดือนมาสม่ำเสมอและในกลุ่มปกติ ผลเสียที่ตาม มาคือโรคกระดูกผุซึ่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีอาการกระดูกหักหรือแตกได้ง่ายจึงจำเป็นต้องพิจารณาเสริมแคลเซียมและในกลุ่มที่พบว่าภาวะโภชนาการเหล็กไม่ดีพอก็ควรเสริมเหล็ก ด้วยดังนั้นในการฝึกในการแข่งขันนั้นไม่ควรที่จะทำการอดอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักแต่จะต้องทำการออกกำลังกายเพื่อเป็นการควบคุมน้ำหนักแทนซึ่งวิธีการออกกำลังกายนี้จะเป็นวิธีการที่เหมาะสมมากกว่าการควบคุมอาหารเป็นอย่างมาก