ประยุกต์ใช้วิชาความรู้กับมวยไทย

[vc_row 0=””][vc_column][vc_column_text 0=””]วิทยาศาสตร์ MuayThai เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพและแข่งขัน โดยใช้ความทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆช่วยจัดคนให้เหมาะสมกัน เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของนักกีฬาหลายแง่ เช่น การคัดเลือก การฝึกซ้อม การบำรุงตัวการประเมินผลการฝึกซ้อม และการป้องกันรักษาการบาด เจ็บ เป็นต้น

เวชศาสตร์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับชนิดของอันตราย สาเหตุของการบาดเจ็บการหาวิธีป้องกันอันตรายหรืออุบัติภัยอันอาจจะเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาหลักและวิธีการปฐมพยาบาล การใช้ยากระตุ้น หลักโภชนาการทาง กายภาพบำบัดตลอดจนศึกษาถึงหลักและวิธีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

จิตวิทยา เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม ต่าง ๆของมนุษย์ในการแสดงออกตลอดจนสภาพแวดล้อมต่าง ๆและปัจจัยที่ มีผลสัมพันธ์เกี่ยวกันโดยอาศัยเทคนิคและวิธีการทางจิตวิทยามาใช้ในการฝึกทักษะ มวยไทย ทักษะก้าวหน้า เทคนิคต่าง ๆหลักวิธีการฝึก การสอน ตลอดจนการฝึกสภาพจิตใจ กระตุ้น ให้นักกีฬาได้แสดงออกอย่างเต็มขีดความสามารถ

วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับกลไกการ เคลื่อนไหวของมนุษย์ กฎในทางฟิสิกส์เกี่ยวกับแรงที่ทำให้ร่างกายเคลื่อน ไหวหรือไม่สามารถเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ของกระถูกกับกล้ามเนื้อและประสาทกับกล้าม เนื้อการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของร่างกายและการประยุกต์หลักการเคลื่อนไหวต่าง ๆมา ใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ได้รับการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหว

หลักและวิธีสอนพลศึกษาเป็น วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและวัตถุประสงค์ของวิชาพลศึกษา ลักษณะของครูผู้สอนวิชา พลศึกษา นักเรียนผู้เรียนวิชาพลศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจในวิชาพลศึกษา วิธีสอนและแบบการสอนต่าง ๆตลอดจนการวัดและประเมินผลวิชาพลศึกษา เนื่องจากหลัก และวิธีสอนพลศึกษาเป็นตัวเชื่อมระหว่างประสบการณ์และเนื้อหาในการสอนกับตัวนักเรียน หรือผู้รับการฝึก ทำให้มีการเรียนรู้หรือมีพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายปลายทางที่ได้วางไว้อย่าง มีประสิทธิภาพ

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_basic_grid post_type=”post” max_items=”3″ grid_id=”vc_gid:1498201394988-ad42b0fe-4e05-2″ taxonomies=”2″][/vc_column][/vc_row]