ลักษณะของครูมวยที่ดี

นักมวย ย่อมมีความแตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างกันนั้นจะเป็นไปตามธรรมชาติของความสามารถ เฉพาะตัวของนักMuayThai กีดี หรือสิ่งแวดล้อมทั่ว ๆไปก็ดี ล้วนเป็นปัญหาที่ครูมวยจะต้องหา วิธีหล่อหลอมความแตกต่างเหล่านั้นให้นักกีฬาเป็นเสมือนบุคคลคนเดียวกันและมีความสามารถใกล้เดียงกันให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ลักษณะของครูมวยที่ดี

การเป็นครูมวยที่ดีนั้นจะต้องมีหน้าที่และบทบาทหลายประการ จึงจะทำให้ทีม ที่ตนรับผิดชอบนั้นไปสู่จุดมุ่งหมายได้ นอกจากนี้ครูมวยที่ดีควรจะมีความรู้และ ประสบการณ์เป็นพื้นฐาน สิ่งที่สำคัญยิ่งนักกีฬาจะต้องได้รับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติอย่าง จริงจังอีกด้วย ซึ่งลักษณะของครูมวยที่ดีมีดังนี้

1ใฝ่หาความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับหลักและวิธีการฝึก

ครูมวยที่มีความรอบรู้ในหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับหลักและวิธีการฝึกเป็น อย่างดีนั้นสามารถนำมาใชฝึกนักMuayThai ทำให้นักMuayThai มีทักษะในการเล่นและความสามารถดีขึ้น นอกจากนี้ความรู้ด้านวิทยาการต่าง ๆของครูมวยจะต้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ และสามารถ นำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการฝึกให้ได้มากที่สุด

2มีความรู้เกี่ยวกับสภาพร่างกายของมนุษย์

ครูมวยจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคและสรีรวิทยาในการออกกำลัง กาย วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับมนุษย์ การปฐมพยาบาล วิทยาศาสตร์การกีฬา ครูมวยจะต้องมีความรู้และจะต้องพยายามศึกษาหาความรู้ใหม่ ด้วยการติดตามงาน วิจัยใหม่ ๆเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถภาพของมนุษย์ ความรู้ต่าง ๆเหล่านี้ครูมวยจะต้องรู้ ต้องเช้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้ดี ความรู้ใดก็ตามอ้าครูมวยยังไม่ทราบและไม่แน่ใจ ในการนำไปใช้ ก็ไม่1สมควรจะนำไปฝึกนักกีฬาโดยเด็ดขาด เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตราย กับนักMuayThai ได้