ลักษณะทั่วไปของความคล่องตัวของ มวยไทย

ความคล่องตัวหรือความคล่องแคล่วว่องไว หมายถึง ความสามารถใน การเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายให้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่เสียการทรง ตัว เช่น การหยุด การกลับตัว การยืน การกระโดด การวิ่งซิกแชก ความคล่องตัวมีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติกิจกรรมที่ต้องอาศัยการเปลี่ยน ทิศทางหรือเปลี่ยนตำแหน่งของร่างกายด้วยความเร็ว และแม่นยำ เช่น เมื่อได้รับสัญญาณให้ ออกวิ่งหรือให้หยุด หรือให้เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ ก็สามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว และ ถูกต้อง แม่นยำ ความคล่องตัวจึงเป็นความจำเป็นพื้นฐานของสมรรถภาพทางกายและความสามารถในการเล่นมวยไทย ซึ่งหลักเบื้องต้นฃองความคล่องตัว มวยไทย นั้นบุคคลจะมีความคล่องตัวมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญดังต่อไปนี้

1การประสานงานของระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท ได้แก่ การที่กล้ามเนื้อหดตัวทำงานตามการสั่งการของระบบประสาทได้อย่างรวดเร็ว กล้ามเนื้อและประสาท ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นการจัดกิจกรรมให้ร่างกายได้เกจนเกิดทักษะและความชำนาญจะเป็นผลในการเสริมสร้างความคล่องตัวใน มวยไทยได้

2 ลักษณะสัดส่วนรูปร่าง ได้แก่ การมีรูปร่างขนาดปานกลาง ผู้มีรูปร่างผอมสูง หรืออ้วนเตี้ย มักมีความคล่องตัวห้อยกว่าคนที่มีรูปร่างปานกลาง เนื่องจากมีข้อจำกัดทางด้าน ระบบการเคลื่อนไหว แต่ก็มีข้อยกเว้นเพราะความคล่องตัวยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ มวยไทย

3น้ำหนักของร่างกาย ผู้ที่มีนำหนักเกินปกติจะมีผลทำให้ความคล่องตัวห้อยลง เพราะน้ำหนักตัวจะเป็นตัวเพิ่มแรงเฉื่อยหรือมีความด้านทานมากขึ้น ทำให้กล้ามเนื้อทำงาน หนักขึ้นเป็นการสินเปลืองพลังงาน การเคลื่อนไหวของร่างกายข้าลง

4อายุ ในวัยเด็กจะมีการพัฒนาในด้านความคล่องตัวจนถึงอายุ 12 ปี จะค่อย ๆลดลดลงอย่างข้า ๆจนถึงวัยผู้ใหญ่