ลักษณะนิสัยของนักMuayThai  1

ลักษณะนิสัยบางอย่างของนักกีฬานั้นย่อมมีความแตกต่างกันไปตามบุคคล ชาติภูมิ สถานภาพทางครอบครัว วัย อายุ ตลอดจนการเลี้ยงดูและอื่น ๆครูมวยจะต้องศึกษาและ ทำความเข้าใจและรู้จักนำเอาลักษณะนิสัยเฉพาะอย่างเหล่านั้นมาชี้แนะให้พวกเขาได้รับความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาที่ดี ซึ่งจะมีผลทำให้ คนครูมวยควบคุมอยู่นั้นเป็นทีมที่แข็ง แกร่งน่ากลัวมากขึ้น

ลักษณะนิสัยบางอย่างเฉพาะที่ติดตัวนักMuayThai แต่ละคนมานั้นพอจะแยกเป็นลักษณะ นิสัยได้ดังนี้

1นักกีฬาที่มีความตั้งใจสูง นักMuayThai ลักษณะที่เป็นผู้ที่มีความตั้งใจสูงมาก ยอมอุทิศตน เพื่อการเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจ ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ นักกีฬาประเภทนี้ ครูมวยต้องใช่จิตวิทยาความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในการที่จะพัฒนา วิธีการฝึกและการเล่นกีฬาของพวกเขา ทังยังชะต้องชีให้เห็นผลที่จะเกิดขึ้น ซึ่งบางครังไม่ อาจเป็นไปตามที่คิดไว้ เช่น การแข่งจะต้องมีแท้ชนะเป็นธรรมดา จะได้ไม่เสียใจมาก หากพลาดหวัง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทักษะหรือแม้ในการเล่นตาม ทุกคนจะเก่งเท่าเทียมกันไม่ได้ จึงต้องอาศัยการฝึกที่ต่างกัน เพื่อที่กีฬาจะได้ก้าวไปสู่จุดที่ตัวเองฝันไว้

2นักMuayThai เพิ่งหัดใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาในการฝึกมาก นักMuayThai พวก นี้เล่นด้วยใจรักแต่ขาดทักษะ ครูมวยต้องวางแผนการฝึกไว้ล่วงหน้าแต่เป็นชันตอน จากง่ายไปหายาก วางแผนแกทั้งระยะสั้นและระยะยาว ครูมวยต้องรับภาระหนัก เพื่อสร้าง ทักษะและประสบการณ์ ความสามารถต่าง ๆนั่นเอง