ลักษณะนิสัยของนักMuayThai  2

3นักกีฬาฉลาดและหัวไวเป็นนักมวย ที่สามารถจดชำได้แม่นยำ แบบแกที่ยุงยากซับช้อนก็สามารถจดชำได้รวดเร็ว ถ้าหากในทีมมีนักมวย ประเภทนี้หลายคน ก็จะทำให้ทีมพัฒนาและมีประสิทธิภาพในการเล่นมากขึ้น

4 นักกีฬาที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายนักซึ่ง ประเภทนี้มักเป็นผู้ที่มีความรู้สึกรุนแรงต่อผลการแข่งขันมักจะแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมในระหว่างการเล่นหรือการแข่งขัน ถ้ามีนักกีฬา ประเภทนี้ในทีมครูมวยต้องพยายามอธิบายชี้แนะให้เข้าใจถึงผลดี และผลเสียต่อการโต้ตอบของเขา อาจใช้กฎเกณฑ์บ้างในบางครั้ง ส่วนใหญ่ต้องดูแลอย่าง ใกล้ชิด และพยายามเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหัดีขึ้น

5นักกีฬา ที่มีลักษณะเป็นผู้นำ เป็นนักMuayThai ที่วางตัวเป็นผู้ใหญ่ ชอบ แนะนำผู้อื่น มีความเป็นกลาง นำเอาความของคนอื่นมาพิจารณา ชอบแสดงความคิด เห็นของตนเอง รักษากฎระเบียบ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง

6 นักกีฬาที่ตองการการกระทำอย่างมีระบบต้องการให้การบริหารภายในทีมเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนเช่นตองการให้ทีมของตนมีผู้จัดการทีมแพทย์ประชำทีม ครูมวย ผู้ช่วยแกและหัวหน้าทีม

7 นักกีฬาที่มีความเป็นผู้ฝึก MuayThai จะเชื่อพิงครูมวยเป็นอย่างดี มัก จดชำคำสั่งสอนแบบแกและวิธีแกเป็นอย่างดี สนใจแกทุกตำแหน่งในการเล่น ถ้ามีนักMuayThai ประเภทนี้ในทีม จะทำให้ทีมมีโอกาสประสบความสำแจสูง

8นักกีฬาที่มีอารมณ์มั่นคง นักMuayThai ประเภทนี้สามารถควบคุม อารมณ์ได้ดี ไม่อ่อนไหวง่าย ไม่เข้าอารมณ์ และไม่สร้างบัญหาในทีมมีความเป็นผู้ใหญ่ มี เหตุผล ฝึกสอนสามารถใช้เหตุผลชี้แนะชี้นำได้ดี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องยิ่ง