หน้าที่ของผู้สอนมวยไทย

หน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคิดค้นหาความทางด้านกีฬา ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจ กฎ กติกา มารยาทของMuayThai ที่รับผิดชอบ ศึกษาวิธีการสอนและการฝึกแบบใหม่ ๆ ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเวชศาสตร์  ศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบและการประเมินผล  พยายามศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้าน กฎ กติกา ให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตน พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้ดีอยู่เสมอ และเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตอยู่เสมอ หมั่นฝึกฝนความชำนาญทางด้านMuayThai อยู่เสมอพรัอมที่จะสาธิตให้ตามโอกาส และ เป็นผู้ที่มีอารมณ์มั่นคง สุบุมรอบคอบ และควบคุมอารมณ์ได้ดี มีหน้าที่รับผิดชอบต่อวิชาชีพ การงานของตนเอง อย่างมีระเบียบวินัย

ครูมวยควรส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ วิจัย เผยแพร่ ความรู้และวิทยาการใหม่ ๆให้แก่ผู้ที่มีอาชีพเดียวกัน ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน และกัน เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่วิชาชีพให้เป็นปีกแผน

การฝึกMuayThai จะประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ดีมากน้อยเพียงใด องค์ประกอบที่ สำคัญคือ ครูมวย ตัวนักมวย เองก็จะต้องมีคุณสมบัติหรือมีลักษณะ ที่ดีเช่นกัน ครูมวยกับนักMuayThai จงไม่สามารถที่จะแยกออกจากกันได้ ต้องพึ่งพาซึ่งกัน และกัน ครูมวยต้องรู้จัก และดูแลรับผิดชอบในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เจลักษณะนิสัยที่ดีของนักกีฬา เพื่อการพัฒนา ไปสู่จุด หมายปลายทาง อย่างที่ทั้งครูครูมวยได้คิดได้หวังเอาไว้ และเพื่อที่จะให้นักมวยที่ตอนฝึกสอนไปถึงเป้าหมาย ตามที่ทั้งครูมวย เจ้าของค่ายมวย หรือแม้กระทั่งทางญาติพี่น้องของพวกนักมายคาดหวังไว้นั่นเอง