เครื่องดื่มเกลือแร่กับนักมวยตู้

เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงร่างกายเมื่อมีการออกกำลังกายหรือเล่นมวยตู้ สารอาหารที่จำเป็นที่สุดก็คือน้ำนั้นเอง ร่างกายประกอบด้วยนำ 60% โดยจะอยู่ในเซลล์เป็น ส่วนใหญ่ น้ำช่วยในการขนส่งสารอาหารไปยังเนื้อเยื่อต่าง ๆของร่างกาย นอกจากนี้ ยังช่วย ในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย เนื่องจากการออกกำลังกายทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น การขับ เหงื่อจะมีปริมาณน้ำสูงถึง 99%ที่เหลือเพียง 1% จะเป็นเกลือแร่โซเดียมคลอไรด์เป็นส่วน ใหญ่ และมีโปรแตสเซียม แมกนิเชี่ยม โปรตีน เหล็ก สังกะสีบางเล็กน้อย ควรจะคิดถึงนำ เป็นอันดับแรก ส่วนการชดเชยเกลือแร่นั้น เนื่องจากปริมาณค่อนข้างน้อย จึงไม่จำเป็นมาก นักที่จะต้องชดเชยขณะที่กำลังเล่นมวยตู้ หรือขณะที่มีการแข่งขัน การบริโภคอาหารดามปกติ ก็จะเป็นการชดเชยเกลือแร่โซเดียม คลอไรด์ การบริโภคผลไม่ที่มีอยู่ทั่วไป เช่น กล้วย ส้ม จะเป็นการเสริมโปแตสเซียม และเมื่อพิจารณาถึงเครื่องดื่มเกลือแรจะเห็นว่า ส่วนประกอบจะเป็นน้ำตาลกลูโคส 4-8% และมีโซเดียม โปแตสเซียมคลอไรด์ ปริมาณน้ำ ตามดังกล่าว จะขัดขวางการดูดซึมของนำในลำได้ทำให้การชดเชยนำเป็นไปได้ช้ากว่าที่ควร จะเป็น นอกจากนี้ ยังพบว่าปริมาณโซเดียมในเหงื่อจะต่ำกว่าที่มีในกระแสเลือด การเสียเหงื่อก็เท่ากับเป็นการเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณโซเดียมในเลือด จึงไม่จำ เป็นต้องบริโภคเกลือเป็นการชดเชยแต่อย่างใด

นักมวยตู้ มีความต้องการอาหารในปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้พลังงานหรือที่แข่งขันเนื่องจากความต้องการพลังงานจะขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และระดับการใช้พลังงาน ความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นก็มาจากอาหาร 5 หลู่ ที่ให้สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรต โปรตีน  ไขมัน เป็นสัดส่วน 55  15  30 กีฬาบางประเภทที่ใช้เวลานานในการแข่งขัน เช่นวิ่งมาราธอน ว่ายน้ำหรือจักรยานระยะไกล การได้รับคาร์โบไฮเดรต สูงพบว่าร่างกายสามารถเพิ่มการเก็บสะสมไกลโคเจนใน ดับและในกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น